لوگوی ملیسا دکور

 

ملیسا دکور بدون یاری و پشتیبانی تیم همکاران نمی تواند قدرت خود را به نمایش بگذارد. بنابراین در این قسمت برخی از همکاران ما خواهند شد.

————————————————————————————————————————————————————————-

logo_blum

Blum is an international company that specialises in the production of functional furniture fittings. The company’s main product groups are lift, hinge, box and pull-out systems for furniture – in particular for kitchen furniture.